Usługi księgowe

Usługi księgowe

Jaka forma i dla kogo?

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozłącznie związane są obowiązki rachunkowe jak i podatkowe. Swoistość tych obowiązków zależy od rozmiarów i formy organizacyjnej działalności a także od wybranej formy opodatkowania.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

jest najbardziej powszechną formą rozliczania z urzędem skarbowym. Zasady rozliczeń przy pomocy PKPiR określa rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). PKPiR jest to ewidencja podatkowa, którą muszą prowadzić :

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych
 • spółki partnerskie

osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy dla tego rodzaju przychodów wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych albo w formie podatku liniowego.
Ponadto obowiązek prowadzenia PKPiR dotyczy również osób:

 • Wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów
 • Prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg
 • Duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Rolników prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudniania w nim pracowników, którzy wykonują działalność osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podatnicy rozpoczynający i prowadzący działalność gospodarczą mają prawo wyboru najkorzystniejszej dla nich formy opodatkowania spośród założonych przez przepisy prawne dla określonych grup podatników. Formy opłacania podatku:

 • na zasadach ogólnych (według skali podatkowej)
 • podatek liniowy według stawki 19 %
 • ryczałt ewidencjonowany
 • karta podatkowa

Elementami mającymi wpływ na wybór formy opodatkowania są przede wszystkim rodzaj działalności, jej forma a prawna, rozmiar zatrudnienia, świadczenie usług na rzecz określonych podmiotów, korzystanie z usług innych podmiotów, nieprzekroczenie ustawowych limitów jak również forma ewidencji księgowej i podatkowej. W KPiR ewidencjonowane są przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności, jak i koszty uzyskania tych przychodów. Podatnicy wraz z KPiR muszą prowadzić liczne ewidencje tj.: ewidencja wyposażenia, środków trwałych, sprzedaży, przebiegu pojazdu, czy karty przychodów pracowników.

Księgi Handlowe

To, kto jest obowiązany prowadzić księgi rachunkowe reguluje ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Art. 2 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy mówi, że jej przepisy są obowiązani stosować m.in.:

 • osoby fizyczne
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne osób fizycznych
 • spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne

– jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obroty. Wskazane wyżej podmioty gospodarcze będą więc zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2012, jeżeli w roku 2011 przekroczą limit przychodu w kwocie 5 293 440 zł ( 1 200 000 euro x 4,4112 zł/euro ). W przypadku nieprzekroczenia wskazanego limitu, księgi rachunkowe można zaprowadzić dobrowolnie.
We wskazanym wyżej limicie nie uwzględnia się wszystkich przychodów osiągniętych przez podmiot gospodarczy, dotyczy on przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Nie wlicza się m.in. przychodów uzyskanych ze sprzedaży środków trwałych.

Zasady ogólne

podstawą do wyliczenia podatku jest tu dochód stanowiący różnicę między przychodami uzyskanymi przez podatnika a kosztami ich uzyskania. Na koniec roku dochód ten korygowany jest o różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków. Przy tej formie opodatkowania podatnicy mogą prowadzić ewidencje podatkowe w formie PKPiR, albo księgi rachunkowe.
Podatnicy mają obowiązek comiesięcznego obliczania i wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek w terminie do 20 każdego następnego miesiąca. Po zakończeniu roku podatnicy składają roczne zeznanie podatkowe (PIT 36) do końca kwietnia roku następnego. Podatnikowi przysługują odliczenia od podstawy opodatkowania np. z tyt. zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, czy też strat z lat ubiegłych, jak również odliczenia od podatku np. z tyt. zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Skala podatkowa
Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad Do
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556, 02 zł
85 528 zł 14 839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Podatek liniowy

podatek płaci się według jednolitej 19% stawki. Podstawą opodatkowania jest osiągnięty dochód. Zaliczka stanowi 19% wyliczonego dochodu, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, pomniejszona o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy obliczaniu podatku nie przysługuje skorzystanie z kwoty wolnej od podatku , oraz z części odliczeń.

Ryczałt ewidencjonowany

Opodatkowanie w formie ryczałtu jest opcjonalną formę opodatkowania. Wartość podatku nalicza się tu według niższych stawek podatku stosowanych do przychodu (czyli bez uwzględnienia kosztów). Aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania konieczne jest spełnienie wskazanych w ustawie warunków (art. 9a updof). Jednym z nich jest np. limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w poprzednim roku – według stanu prawnego na rok 2012 przychody te nie mogą przekroczyć równowartości 150 000 euro (czyli 661 680 zł).
Osoby fizyczne osiągające niektóre przychody (wskazane w art. 1 uzpd.) z:

 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • pozarolniczej działalności gospodarczej
 • przychody osób będących osobami duchownymi

mogą być opodatkowani w formach zryczałtowanych pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze tego właśnie opodatkowania właściwemu według miejsca zamieszkania naczelnikowi urzędu skarbowego. Termin złożenia oświadczenia mija 20 stycznia roku podatkowego dla osób prowadzących działalność, natomiast podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego ma obowiązek złożyć je do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu należny podatek zależny jest wyłącznie z wysokością przychodów, koszty prowadzonej działalności nie mają wpływu na jego wysokość. Stawka ryczałtu ustalana jest w wysokości dostosowanej do przeciętnej rentowności danego rodzaju działalności (20%, 17% 8,5%, 5,5%, 3%). Opodatkowanie na zasadach ryczałtu uniemożliwia zmniejszenie kwoty podatku na podstawie ulg, nie można również zastosować preferencyjnego rozliczenia rocznego wspólnie z małżonkiem.
Obliczenie ryczałtu i wpłacanie go na rachunek urzędu skarbowego następuje miesięcznie – do dnia 20 następnego miesiąca. Możliwe jest również kwartalne wpłacanie podatku. Mogą z niego korzystać jedynie podatnicy, których uzyskiwane przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Karta podatkowa

to najbardziej przystępna i prosta dla podatnika forma opodatkowania. Wysokość podatku nie jest tu uzależniona ani od wielkości uzyskiwanych przychodów, ani od ponoszonych kosztów Zależy ona bowiem od liczby zatrudnionych osób oraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność (im jest ona wyższa, tym wyższy jest podatek). Karta podatkowa przewidziana jest zatem dla podatników prowadzących działalność gospodarczą małych rozmiarów, głównie o charakterze usługowym, handlowym. Przy tego typu formie opodatkowania nie ma konieczności prowadzenia ewidencji przychodów, składania zeznań i innych deklaracji podatkowych, oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku karty podatkowej, wartość podatku dochodowego, ustalona przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy, jest stała w ciągu całego roku podatkowego. Wybór tej formy opodatkowania wymaga obowiązkowego zgłoszenia w urzędzie skarbowym do 20 stycznia – w przypadku podatników prowadzących już działalność gospodarczą albo przed rozpoczęciem działalności (PIT-16).